1804 Institute
Breaking Barriers for Black People Everywhere


Petit-Goave’s Mayor


  • A Call for Change or a Cry of Despair?

 
Lèt majistra Limongy pou tout lòt majistra nan peyi a


 Bonjour tout majistra yo. Mwen wè peyi a bloke e se nou menm ki devan sèn nan ,ki devan pèp la chak jou kap gade mizèl ak tribilasyonl, nou pa di anyen , nou pa fè anyen. Genyen nan nou kap tann pou moun ki vin minis yo ta zanmi nou poun ka jwenn on Piwili , antretan peyi a ak pèp la ap benyen nan on basin labou ,yap batay pou wè si tèt yo ka ret anlè pou yo ka respire. gen nan nou kap tann pou on ong oubyen on minis ta rele yo pou on ti pwojè 1 000 000 goud , apre 2 semèn nap retounen nan menm mizè a epi 4 an ap pase nap gen poun sòti nan pòs nou ye a lèd tankou on kana ki tap benyen nan on basin dlo sal.


Apre nou fin opsève konpòtman depite ak senatè nou yo , se nou ki ta sipoze motè ki nan kamyon an pou fèl would byen ,nou chita nap tann kèk ti bidon Lwil sal poun met nan gòj nou epi peyi + pèp ap peri nan kras . Mwen pa fyè ditou de prezans mwen nan mitan nou kòm majistra. Mwen ka ouvè gòj mwen byen laj poum di mte kontan plas mwen nan mitan depite 48 èm lejislati a paske nou se premye lejislati ki te vote 110 lwa ak akò entènasyonal e gen on liv ki là pou pwouve sa, men nan mitan nou majistra yo ,mpòkò ka wè kisa nou pral mete nan liv pa nou an.


Nou vyole konfyans mwen ,konfyans pèp la ak anpil lòt majistra ki te espere ke nou pral antann nou poun chanje peyi a , nou te antann nou poun koopere ansanm lè youn pran on desizyon poul kominikel pou lòt yo ka benefisyel pou avansman chak komin nan repiblik la , lè saa nou tè gen on epe damoklès pandye sou tèt nou , solidarite te san pou san, men kounyaa gen ti alokasyon kap tonbe , ti taks dirèk,menm sou gwoup whatsupp la nou pa gen plis ke on kenzèn majistra. Nou bliye si gen plizyè santèn milye jèn gason ak jèn fanm ki pap travay, nou bliye si gen plizyè milye ti moun ki pa al lekòl ane saa an plis ,nou bliye si kòb ameriken an ap grenpe monte tankou sil te sou on pye kokoye nan jaden papal li ye ,nou bliye si pri manje monte 2 fwa la valè, nou bliye si ane lekòl la pral fini e gen on lòt ki pral kòmanse avan lontan ,nou bliye konbyen nan komin nou yo ki pa menm gen on ti dispansè sante ,on ti bibliyotèk ,on lekòl pwofesyonèl ,nou bliye si moun ap kwoke nan machin tankou kabrit pou yo sot on kote al nan on lòt,nou bliye si nou pa rete mwens ke 5% forè , nou bliye si tout moun ki nan mòn nan ap vide sou nou la vil la paske yo pa jwenn sèvis ,nou bliye si moun paka jwenn ti kòb prete pou yo fè biznis si siyati yo pa = a x , nou bliye si konsomasyon nou plis pase 75 % soti nan lòt peyi, nou bliye si mesye koripsyon ranmase plis kòb ke letaa, saa menm nou tèlman bliyel anpil nan nou ap  batay poun antre ladanl ,nou bliye si gen on mesye ki rete listwa kap prepare jijman nou, sak pi grav la nou bliye si gen on ti  moun dezòd ki lakay nou an ki manje gòm lan.


Gen on pwovèb ki di " se nan malè pouw konn siw gen zanmi " nan sa peyi nou ye la ,se kounyaa poun ta manifeste solidarite nou pou li ,pou pèp saa ki san sekou.se gras a solidarite saa ki fè anpil nan nou tè reyisi rive majistra. Si se pat solidarite saa anpil bagay tè ka diferan jodi a. Peyi saa mesye/ dam pa bezwen moun nòmal nan sal ye laa , li bezwen moun ki fou pou li , ki dakò pou fè sakrifis , ki dakò pou pase tout tan yo ap reflechi, ap panse , ap batay ,ap koopere ansanm youn ak lòt pou jwenn chemen chanjman an , pou yon revolisyon dous , yon revolisyon nan mantalite nou , nan fason nap fonksyone , nan fason nap aji, nan fason nap dirije ,li posib. Li pa twò ta kòlèg mwen yo , ann reflechi poun konn san pral fè poun sove peyi nou.


Ann fè lòt istwaa , ann reekril ak on lòt plim ala bèl sa ta bèl. Mèsi.


Bonne journée à tous

N Samson Limongy

>